• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
  • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

Mededeling kerkenraad in verband met Coronavirus

Laatst gewijzigd: 23:00 26-03-2020

De kerkenraad van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen heeft in lijn met de door de overheid afgekondigde maatregelen het volgende besloten.

De overheid heeft tot 1 juni a.s. alle samenkomsten verboden. Dat betekent dat wij als gemeente de komende weken niet op zondagen en door de week kunnen samenkomen. Voor de komende zondagen en ook de geplande bijbellezingen, melden wij u, dat alle diensten zullen worden uitgezonden.

Door de maatregel van maximaal 30 personen en om het besmettingsgevaar zo klein mogelijk te houden, zijn D.V. t/m 6 april a.s. zo mogelijk de helft van de kerkenraad, organist, en koster met hun inwonend gezin in de dienst aanwezig.

Op D.V. woensdag 1 april a.s. wordt er een extra bijbellezing gehouden.

Wijzigingen voorbehouden.

Collecten:

Tijdens de eredienst behoort ook de inzameling van de gaven.
Nu bijna de gehele gemeente thuis luistert vraagt de kerkenraad u, om uw gaven voor 1e (kerkvoogdij) en 2e (diaconie) collecten en eventueel de derde collecte (zie kerkbode) apart te houden en deze periodiek over te maken op de rekening van de Kerkvoogdij: NL43 RABO 0128 6210 87 en de Diaconie: NL12 RABO 01101 79 617 met duidelijke vermelding van de bestemming.

Uw kerkenraad.

Meditatie       

Johannes de Dopers laatste getuigenis over de Heere Jezus.

“En hetgeen Hij gezien en gehoord heeft, dat getuigt Hij; en Zijn getuigenis neemt niemand aan”.
Johannes 3:32

Johannes de Doper kennen wij als de wegbereider voor de Heere Jezus. Hij was het die de Heiland moest aanwijzen als het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt en die Hem gedoopt heeft. Minder bekend is dat er daarna nog een periode is geweest waarin de Heere Jezus en Johannes de Doper gelijktijdig gepreekt hebben. In die tijd werd het getal van degenen die Johannes navolgden kleiner, terwijl het aantal “volgelingen” van de Heere Jezus groeide. Hoewel deze ontwikkelingen de discipelen van Johannes verontrustten, heeft Johannes zichzelf erover verblijd. Hij wenste niet meer te zijn dan de vriend van de Bruidegom, die Diens huwelijksaanzoek over mocht brengen aan Zijn “aardse” bruid.

Daarbij wijst Johannes de Doper zijn discipelen er ook op dat het spreken van de Heere Jezus zo geheel anders is als van Zijn knechten. Al zijn Gods dienaren geroepen Gods Woord te preken, zij zijn toch van beneden. Gods Zoon is echter boven allen. Hij spreekt wat Hij Zelf gezien en gehoord heeft.   

Daarom is het ook aangrijpend dat Johannes aangaande de Heere Jezus moet getuigen: “En Zijn getuigenis neemt niemand aan”. Is dat werkelijk waar? Kwamen juist niet velen van de schare tot Hem? Hoewel dat zo was, bleek toch later de waarheid van Johannes’ woorden toen velen de Heere Jezus verlieten en het op de Goede Vrijdag uit veler mond klonk: “Kruisigt Hem”. Blijkt de waarheid van Johannes’ woorden ook niet als in onze dagen velen de kerk verlaten? Echter, ook als wij wel naar de kerk gaan kan toch gelden dat wij Christus ongehoorzaam zijn. Een mens wil ten diepste niet horen dat hij middenin de dood ligt en Gods toorn op hem rust. Hoe stoot de boodschap van waarachtige bekering, door de Heere Jezus Zelf gepredikt, af op ons vijandige hart, al houden we ons zelf mogelijk voor gelovigen. Hetzelfde geldt als wij ons verschuilen achter onze machteloosheid en het niet voor waar houden als de Heere Zich openbaart als een gaarne vergevend God.

Niettemin mag Johannes er van getuigen (vers 33) dat er zijn die het getuigenis van de Heere Jezus nochtans aannemen. Zij zullen het eeuwige leven hebben en de dood niet zien. In hun leven wordt de Heere verheerlijkt en blijkt de waarachtigheid van Zijn getuigenis.

Hoe zal een mens, die van nature Christus’ getuigenis nimmer aanneemt, dat dan toch doen? Is het niet door genade alleen? Heeft Johannes niet ook van Christus getuigd: Die zal u dopen met de Heilige Geest? Het is Gods Geest Die plaatsmaakt in de harten.

Zijn zo door het getuigenis van de Heere Jezus, waarin Hij spreekt over bekering, uw ogen er voor geopend dat u middenin de dood ligt en uit uzelf nooit het leven kunt zien (vers 36)? Klimt er daarom een gebed op vanuit uw hart: “Heere help mij”. Wie daar niet van weet, smeke nog om bekering.

Mochten echter ook door Christus’ getuigenis, waarin Hij spreekt van vergeving, jouw ogen geopend worden voor het Lam Gods en mocht u, door genade, de prediking van vergeving, die de Heere Jezus bekrachtigd heeft met Zijn eigen bloed, van harte geloven? Smeek toch om dat geloof en de versterking ervan, opdat het in uw ziel klinke: “Hoe wonderbaar is Uw getuigenis”.                     

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.     

Go to top