• 2020-01-01 15_27_53-Foto's.png
 • Kerk1.jpg

Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen

Gasten/vakantiegangers

Vanwege de coronamaatregelen stellen wij als eerste onze eigen gemeenteleden in de gelegenheid de erediensten te bezoeken. Daar ons kerkgebouw dan volledig bezet is kunnen wij u helaas niet ontvangen in de erediensten. Wij hopen dat we u snel kunnen berichten dat onze erediensten weer door u bezocht kunnen worden.
U kunt met de diensten meeluisteren zondags om 9.30 uur en 14.30 uur via onze website: www.hersteldhervormdegemeentevriezenveen.nl

Corona maatregelen

Update 30 juni 2021

Wijziging per 18 juli:
Gezinnen waar opgepast moet worden op jonge kinderen, wordt met ingaande D.V. 18 juli a.s. de gelegenheid gegeven om beide diensten te bezoeken, zodat beide ouders en kinderen éénmaal naar de kerk kunnen komen. Of we dit na de vakantieperiode door kunnen zetten i.v.m. het maximale aantal personen in de kerk, moeten we nog afwachten. Hier hoort u D.V. nog meer van.


Update 25 juni 2021
Met ingang van zondag 27 juni a.s. is het dragen van een mondkapje niet meer verplicht.

Update 16 juni 2021

Geliefde gemeente,

De kerkenraad heeft in haar laatste vergaderingen geworsteld met de vraag of er weer opgeschaald kan worden. Zo heeft de kerkenraad in de laatste vergadering besloten om met ingang van zondag 20 juni a.s. op te schalen naar de helft van de gemeente per kerkdienst.  

Om te komen tot een optimale bezetting van het kerkgebouw op 1,5 meter en om te voorkomen dat we niemand behoeven te weigeren omdat de kerk vol is, hebben we uw medewerking nodig;

 1. Wij verzoeken u om op tijd te komen i.v.m. te veel opstopping vlak voor de dienst. Zeker nu er veel exacter op 1,5 meter geplaatst moet gaan worden door de kosters, is daarvoor ook meer tijd en rust nodig. De diensten moeten immers ook op tijd kunnen beginnen. Zorg dat u als het kan 5 tot 10 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig bent. Wanneer u erg laat komt, loopt u het risico dat de kerkzaal en gebouw al vol is (voor mensen die van ver komen is er dan wel de gelegenheid om uit te wijken naar de showroom van Folbert Haardhuys).
 2. Gezinnen die onder één dak wonen graag ook als geheel binnenkomen en aanmelden, zodat u dan ook bij elkaar geplaatst kunt worden. Nu zijn er diverse gezinnen waarvan de oudere kinderen op eigen gelegenheid komen en er niet op elkaar wordt gewacht. Dan ontstaan er meer eenheden en is er onnodig verlies aan effectieve zitplaatsen vanwege de 1,5 meter richtlijn.

We rekenen op uw aller medewerking, waarvoor dank,
Uw kosters en kerkvoogden.

Voor vakantiegangers blijft het beleid ongewijzigd. Alleen als b.v. familie of vrienden bij u logeren dan kunnen zij met u de dienst bezoeken.

Lettergroepenindeling:
De gemeente wordt gesplitst in de lettergroepen A t/m G en H t/m Z.

Zondag 20 juni
9.30 uur (H t/m Z) en 14.30 uur (A t/m G) Ds. IJ.R. Bijl

Zondag 27 juni
9.30 uur (H t/m Z) en 14.30 uur (A t/m G) Doopdienst Ds. IJ.R. Bijl

Maandelijks worden de lettergroepen gewisseld. Bent u de ene maand s’morgens naar de kerk geweest, dan bent u de volgende maand s’middags aan de beurt.
De kerkenraad hoopt dat u in getrouwheid mag opkomen om het Woord dat wijs maakt tot zaligheid te horen.

Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapje mee te nemen.
 2. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk, maar blijf dan thuis luisteren! Ga hier niet lichtzinnig mee om!


Uw Kerkenraad.

Update: 22 mei 2021
De kerkenraad heeft besloten, om met ingang van zondag 23 mei a.s. het aantal te zingen psalmverzen in de eredienst te verruimen.

Update: 3 april 2021
Per D.V. 4 april 2021, gaan we over naar de drie lettergroepen. Zie hiervoor de kerkbode of klik hier voor de kerkdiensten en bijbehorende lettergroepen.


Update: 4 maart 2021
Geliefde gemeente,

Wij voelen als kerkenraad de grote verantwoordelijkheid van de kerk voor de volksgezondheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel. Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu we nog steeds in een lockdown zitten. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om hen te blijven wijzen op hun verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten, ondanks dat er nu enige versoepeling is.

De kerkenraad beseft terdege het grote belang van de voortgang van de erediensten: voor ouderen, jongeren en onze gezinnen. Bijna een jaar kunnen wij als gemeente niet op de gebruikelijke wijze samenkomen. Wij ervaren gezamenlijk de grote pijn. Ondanks de pijn mocht de Woordverkondiging voortgang hebben. Het past ons de Heere voor dit voorrecht te erkennen. 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van maandag 1 maart j.l., geworsteld met de vraag of er nu opgeschaald kan worden. De kerkenraad is in biddend opzien van mening dat we, ook omdat er de laatste weken geen meldingen van besmettingen zijn binnengekomen kunnen opschalen naar 75 personen in de dienst.

Daarom nu ook de volgende wijziging DV voor de maand maart 2021:

Het is een dringende oproep van de kerkenraad, dat wanneer uw lettergroep aan de beurt is, fysiek naar de kerk te komen.
Let u op: de lettergroep die s’morgens aan de beurt was, is nu s’middags aan de beurt. Voor de maand april gaan we dit weer omdraaien. 


De catechisaties worden met ingang van week 11 weer fysiek 
gehouden.

Onderstaand leest u en jij de tijden voor de maand mei(alles D.V.):

Kinderen tot twaalf jaar:

 • D.V. maandag    3 mei, 14.45 uur:    8- en  9-jarigen
 • D.V. maandag  10 mei, 14.45 uur: 10- en 11-jarigen
 • D.V. maandag  17 mei, 14.45 uur:    8- en  9-jarigen


N.B. Degenen die al 12 zijn, maar nog in groep 8 acht zitten, worden verwacht bij de 10- en 11-jarigen. 

Bij de tweede leeftijdsgroep gaat het om de 12-jarigen en ouder. Zij komen op maandag om 19.30 uur in de kerkzaal samen:  

 • 12-15-jarigen: 18.30 uur (zijde verenigingsgebouw/parkeerplaats).
 • 16-jarigen en ouder: 19.30 uur (zijde pastorie).

Blijft u de website raadplegen, want het kan zijn dat de berichten in de kerkbode van mei al weer veranderd zijn, wanneer die bij u in de bus valt.

Hartelijke groet en Gode bevolen,
Uw kerkenraad.  

Update: 18 december 2020

Wijzigingen met betrekking tot de afgelopen week afgekondigde lockdown

De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 18 december j.l. met het oog op de afgelopen week afgekondigde lockdown de volgende maatregelen moeten nemen. Wij hebben enkele dringende verzoeken aan u. Allereerst willen wij de ernst van de situatie met u delen. De besmettingen nemen fors toe, ook in eigen gemeente. Wij voelen als kerkenraad een grote verantwoordelijkheid, niet alleen van onze eigen kerkmensen maar ook van de samenleving als geheel.
Die verantwoordelijkheid ervaren wij des te indringender nu de situatie de afgelopen periode zeer verslechterd is. Het verplicht ons allen tot grote voorzichtigheid, ook richting onze (doop)leden om u te blijven wijzen op uw verplichtingen, zowel rond de erediensten als op andere momenten.

Daarom graag aandacht voor de volgende maatregelen:

We moeten in aantal afschalen tot 30 volwassenen. We gaan de komende zondag kijken hoe het gaat. Is het aantal volwassenen nog echt ver boven de 30 dan zullen we andere regelingen moeten treffen.

Met dit als basis verzoeken wij u het volgende:

 • De lettergroepen zoals verwoord in de kerkbode blijven onveranderd. Met de mogelijke verandering dat de oudejaarsdienst afhankelijk van het aantal genodigden(nabestaanden van de overledenen), alleen voor genodigden zal zijn. In dat geval schuiven de lettergroepen een dienst door.
  Wij verzoeken u de website met enige regelmaat te raadplegen.
 • De kerkenraad zal tijdens de diensten met predikant en één ouderling en één diaken aanwezig zijn.
 • Wilt u, als er zich bij u of in uw gezin of directe omgeving, ook maar enigszins klachten of verdenkingen voordoen, uw verantwoordelijkheid nemen en niet ter kerke komen.

Catechisaties en verenigingen

Al de catechisaties (behalve de belijdeniscatechese) en verenigingen gaan tot nader orde niet door. We hopen D.V. na de 19e januari a.s. weer te kunnen beginnen.


Onderstaande maatregelen blijven van kracht:

 1. Bij het ingaan van de kerk worden mondkapjes gedragen tot u in de bank zit. Na het uitspreken van de zegen, zet u uw mondkapje weer op totdat u buiten bent. U dient uw eigen mondkapjes mee te nemen.
 2. Bij elke dienst zijn er in de consistorie naast de predikant één ouderling en één diaken aanwezig.
 3. Diegenen die niet onder één dak wonen (ook bij families) dienen zich strikt aan de 1,5 meter te houden.
 4. Als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk! Ga hier niet lichtzinnig mee om!

Om uiterste voorzichtigheid te betrachten wordt er ingetogen gezongen. De predikant zal voor de preek en na de preek één psalm opgeven.

Huisbezoeken

Alle huisbezoeken vervallen tot nadere kennisgeving. Wilt u wel graag huisbezoek ontvangen, laat het uw scriba weten.

Pastorale bezoeken door predikant

Niet-dringend noodzakelijke bezoeken worden tijdelijk uitgesteld, voor andere bezoeken geldt dat er altijd tevoren telefonisch contact zal zijn. Schroomt u niet in geval van ziekte en zorgen contact op te nemen.

Corona

Wilt u wanneer er in uw gezin corona is vastgesteld, dit melden bij uw scriba?

Als er van corona sprake is in de familie en het betreft familie van catechisanten, graag hierover overleg met de predikant.

Wilt u de website van onze gemeente blijven raadplegen omdat wijzigingen van de maatregelen de komende week, zich snel kunnen opvolgen.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u terecht bij uw scriba.

 

De kerkenraad vraagt u ook, om u aan de hier onderstaande maatregelen te houden:

 • Kijkt u ook regelmatig op de website hhgvriezenveen.nl waar u de actuele informatie altijd kunt raadplegen.
 • Van de kwetsbaren onder ons verwachten wij dat ze niet naar de kerk komen.
 • Ook als u lichte verkoudheidsklachten hebt of moet hoesten, kom dan niet naar de kerk. Ga hier niet lichtzinnig mee om.
 • Bij aankomst bij het kerkgebouw wordt u geregistreerd aan de hand van de ledenlijst. Kom per gezin de hal van de kerk binnen. In de hal is maar één gezin aanwezig. Neem buiten ook 1,5 meter afstand in acht van elkaar als u moet wachten.
 • Op de registratietafels staat ontsmettingsmiddel en ontsmet daar uw handen.
 • Houd ook binnen 1,5 meter afstand en denk daarbij ook aan de gezondheid van kerkvoogden en kosters. Aan hen moet de gehele gemeente passeren en zij nemen voor u deze extra risico’s.
 • Na registratie gaat u de kerkzaal per gezin naar binnen en wordt u een plaats toegewezen door één van de kosters. Dit gebeurt vanaf de voorste bank en dan naar achteren, zodat er niet door elkaar heen wordt gelopen. U kunt dus niet op uw vaste plaats zitten.
 • Na de dienst verlaat u op aanwijzing van de koster de kerk. Voor de collecten staat een offerblok bij de uitgang.
 • Ontsmet uw handen opnieuw bij het verlaten van het kerkgebouw.
 • Het is niet toegestaan om gebruik te maken van de toiletten en de garderobes.
  Bij ‘hoge nood’ meldt u dan bij de koster.
 • Wanneer de kerkzaal en het gebouw volledig bezet is op 1,5 meter basis, zullen wij u moeten teleurstellen en zult u alsnog thuis de dienst moeten beluisteren.
  Voor degenen die van ver komen hebben we een alternatief.


En voor dit alles geldt: Deo Volente.

Uw kerkenraad, kerkvoogdij en kosters.

Meditatie

Voetius over  de verhoring van het gebed.

Dit keer willen wij luisteren naar wat Gijsbertus Voetius (1589-1676) in zijn Praktijk der Godzaligheid schrijft over de verhoring van het gebed. Voetius stelt zelf de vraag of God altijd de gebeden van de Zijnen verhoort. Hij antwoordt daarop bevestigend. Hij zegt wel dat dit alleen geldt voor zover de gebeden in overeenstemming zijn met Gods wil. Hij verwijst daarbij naar een groot aantal teksten: Ps. 34:16, Ps. 5:1-5, Ps. 65:3, Joh. 16:23, Matth. 7:7, 2 Kron. 15:2, Ps. 145:19 en 1 Joh. 4:14-15. Voetius noemt daar nog iets bij. Hij zegt dat de verhoring van Godswege ook blijkt uit het gevolg dat een gebed altijd heeft: “Want God geeft of datgene waarom wij bidden, of iets veel beters, in overeenstemming met Zijn wil...”. Hij verwijst in dit verband ook naar de bede van de Heere Jezus in de Hof van Gethsémané, die wij lezen in Matth. 26:39: “Doch niet gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”. Voetius benadrukt ook dat God datgene wat absoluut nodig is tot de zaligheid altijd zal geven aan degenen die Hem daarom vragen. “Al het andere geeft Hij (...) alleen in zoverre Hij dit tot Zijn eer en tot onze zaligheid ziet en wil doen strekken”.

Dan gaat Voetius in op de vraag of God altijd antwoord geeft op het gebed. Het gaat hem dan  ook om de vraag of Hij de bidder de verhoring bekend maakt door middel van een teken of een aanwijzing van gewone of buitengewone aard. Voetius zegt dat dit niet het geval is. Al stelt hij wel dat de Heere soms de verhoring “tijdens of na het bidden” kenbaar maakt “door een teken dat met het verstand, met het gevoel of met beide waarneembaar is”. Voetius verwijst daarbij naar Dan. 9:20-21, Joh. 12:28 en Hand. 4:31. Hij zegt er tegelijkertijd bij dat de Heere dit niet altijd doet en dat het kan gebeuren dat de Heere de Zijnen beproeft, zoals dit ook gebeurde bij de Kananese vrouw, “...en laat dan pas na lang wachten, verlangen, uitzien en vurig bidden en roepen zien dat Hij het gebed verhoort, Psalm 22:3”. Daarom lezen wij soms ook dat van God gezegd wordt “dat Hij van verre staat, Zijn oren toestopt, Zijn Aangezicht afwendt, Zich stilhoudt, of Zich bedwingt. En van bidders heet het dat zij uitzien, stil zijn en niet haasten, Hab. 2:3, Ps. 37:7 en 40:2, Klaagl. 3:26.”

De derde belangrijke vraag die Voetius stelt is of bidders kunnen weten of hun gebed door God verhoord is. Hij gaat daarbij ook in op de vraag of het wel nodig is om dat te weten en of wij deze zekerheid ook altijd moeten nastreven. Voetius zegt dat dit alles wel het geval is. Hij merkt daarbij twee dingen op. Ten eerste: “Zij moeten gelovig bidden, zonder te twijfelen, Jak. 1:6. Dus kunnen en moeten zij zeker zijn van de verhoring”. Ten tweede: “Gelovige bidders stellen zich de verhoring zoals zij die wensen, voor ogen, Ps. 42:6. Ook de bezegeling van ons gebed met het woord “amen” is een bewijs daarvan, zoals dat in het antwoord op de laatste vraag van onze Catechismus terecht gesteld wordt”. Met andere woorden: een gelovig gebed wordt daardoor gekenmerkt dat het de verhoring verwacht.

De vierde vraag die Voetius zich stelt is welke middelen er dan zijn om na te gaan of de Heere ons verhoort. Hij stelt die vraag met name met het oog op situaties van vertwijfeling of verwarring door “geestelijke verlatingen, afleidende gedachten, beproevingen, beroeringen, geestelijke matheid, enz”. Voetius wijst erop dat wij dan geen bijzondere wondertekenen mogen vragen of verwachten zoals de Heere wel deed bij Gideon of bij Hizkia. Ook moeten wij geen stem uit de hemel vragen, of een boodschap dan wel een bijzondere openbaring door middel van een droom of een visioen.“Wij mogen alleen gewone tekenen zien te verkrijgen door de gewone verlichting en beoefening van het geloof”.

Daartoe mag men volgens Voetius ook middelen aanwenden om deze “gewone” tekenen te verkrijgen. Voetius noemt drie van dergelijke middelen. Wij moeten in de eerste plaats “nagaan of er onzerzijds beletselen zijn”. Voetius noemt daarbij ook een aantal voorbeelden van dergelijke beletselen. Men kan bidden “zonder hernieuwing van de bekering en zonder te breken met de zonde”. Men kan kwalijk bidden, dat wil zeggen dat wij niet bidden volgens Gods wil. Men kan ook traag zijn in het bidden en dat “niet met de verschuldigde ijver, vrees, beving, verootmoediging en armoede van geest, geloof en vertrouwen” doen. Men kan meer om stoffelijke dan om geestelijke zaken bidden of “niet met ernst en aandrang om geestelijke zaken vragen”. Men kan in de gebeden meer gericht zijn op “wegneming van de wonden dan op vergeving van de zonden”. Tenslotte kan men ook “meer de weldaden en zegeningen van God begeren dan Zijn gunst die toch beter is dan het leven”. Niet alleen moet men nagaan of er mogelijke beletselen zijn, in de tweede plaats wijst Voetius erop dat men zich moet “verootmoedigen” voor Gods Aangezicht, want de nederigen geeft Hij genade, 1 Petrus 5. In de derde plaats moet men “vurig en zonder ophouden aandringen, totdat God Zich aan ons door de Geest des geloofs openbaart”.

Uit wat wij tot hiertoe gelezen hebben kunnen wij samenvattend zeggen dat Voetius vanuit de verzekerde overtuiging schrijft dat de Heere een verhorend God is. Voetius is daarentegen wel uiterst voorzichtig als het gaat om de vraag of God antwoordt door bijzondere tekenen e.d. Hij ontkent niet dat dit kan gebeuren, maar geeft wel aan dat hiernaar niet mag worden gestaan. Hij gaat niet expliciet in op de vraag waarom wij in de Schrift wel over dergelijke bijzondere tekenen lezen en waarom wij dat nu niet zouden moeten begeren. Ongetwijfeld is hij de mening toegedaan dat de Heere dergelijke tekenen gaf onder bijzondere omstandigheden waarin de openbaring van Gods Woord nog niet afgesloten was. Nu dit wel het geval is, geldt dat de Heere spreekt door Zijn Woord en Geest. Dat het hierbij gaat om Gods tijd blijkt ook duidelijk als Voetius het voorbeeld van de Kananese vrouw noemt die door de Heere beproeft werd. Soms worden gebeden pas verhoord na een lange tijd van uitzien en verwachten. Soms worden gebeden niet verhoord omdat er, zoals Voetius dat uitdrukt, beletselen kunnen zijn die weggenomen moeten worden. Maar één ding mag Voetius weten, en dat is dat de Heere de nederigen Zijn genade geeft. Het doet hem er bij zijn lezers op aandringen om des te vuriger en zonder ophouden bij de Heere in de gebeden aan te houden.

De volgende keer willen wij D.V. nog stilstaan bij de vraag wat Voetius zegt over de tekenen die de Heere geeft waaruit mag blijken dat het gebed verhoord is.

Vriezenveen, ds. IJ.R. Bijl.

Go to top