Wie is Online

 • 24 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

  Uitzending : Laden...


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  De Naam van de Zaligmaker

  “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”.

  Matthéüs 1 : 21

  Er is niemand op aarde die geen naam heeft. Wij hebben onze naam al gekregen bij het uur van onze geboorte. Wanneer een kind geboren is, is het vaak de vader die de geboorte gaat aangeven op het gemeentehuis. Daar wordt de naam van het pasgeboren kindje ingeschreven. Zo dragen wij allen een naam. Die naam is ons lief. Sommige mensen zijn vernoemd naar een opa, oma of een familielid. Ook wordt er wel eens een Bijbelse naam of een vrije naam gegeven. Nu heeft ook de Heere Jezus een Naam. Zijn Naam is Hem niet gegeven door Zijn moeder of door Jozef, de ondertrouwde man van Maria. Zijn Naam is al vóór Zijn geboorte bekend gemaakt. Dit is tot twee keer toe gebeurd, zowel aan Maria als aan Jozef. Aan Jozef gebeurde dit op het moment dat hij van plan was om Maria te verlaten. Toen verscheen hem de engel des Heeren in een droom om hem te zeggen: “Jozef, gij zone Davids! wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit den Heiligen Geest”. Toen ook heeft de engel des Heeren de Naam van de Zaligmaker bekend gemaakt: “En zij zal een Zoon baren, en gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. De Heere Jezus heeft Zijn Naam niet ontvangen van Jozef of Maria. Zijn Naam heeft Hij niet gekregen omdat Hij vernoemd is. Zijn Naam is ook geen vrije of Bijbelse naam. Het is de Naam die de engel des Heeren bekend moest maken. Het is de Naam waarvan God de Vader gewild heeft dat Zijn Zoon deze Naam zou dragen. En de reden dat Zijn Zoon deze Naam zou moeten dragen is omdat in die Naam uitgedrukt wordt Wie Hij is; een Zaligmaker van zondaren.

  Nu lezen wij niet alleen dat de Heere Jezus de Zaligmaker is van zondaren. Wij lezen ook wie er zalig zullen worden: “…want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Er wordt door de engel des Heeren gesproken over Zijn volk. Dat betekent dat niet alle mensen zalig zullen worden. Zoals koning Willem Alexander wel koning is van het Nederlandse volk, maar hij niet koning is over alle mensen op de aarde, zo is ook de Heere Jezus niet de Zaligmaker van alle mensen. Hij is de Zaligmaker van Zijn volk. Wie zijn dat dan, die behoren tot het volk van de Heere Jezus? Het zijn de uitverkorenen van Zijn Vader. In het hogepriesterlijk gebed zegt de Heere Jezus dat Hij niet bidt voor de wereld, maar voor degenen die Zijn Vader Hem gegeven heeft (Johannes 17:9). Van hen zegt de Heere Jezus Zelf: “Al wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen” (Johannes 6:37a). Als wij deze dingen schrijven moeten wij bedenken dat de engel des Heeren niet spreekt over het volk van de Heere Jezus opdat de mensen zich bevreesd zouden afvragen of zij wel of niet uitverkoren zijn. Er zijn mensen die het daar zo benauwd onder kunnen hebben en het soms zelfs denken: Als ik niet uitverkoren ben, dan word ik toch niet zalig. Vergeet het echter toch niet dat de engel des Heeren deze woorden spreekt tot troost van Jozef en tot troost van zondaren die bevreesd zijn vanwege hun zonden. Vergeet het toch niet dat, als de Heere Jezus spreekt over de uitverkorenen, dat is tot troost voor verloren mensen. Het geeft namelijk aan waarom mensen zalig worden. Dat is niet omdat mensen dat willen. Zij werken de Heere alleen maar tegen. Het is omdat God de Vader dat wil, al van eeuwigheid af. Daarom is het goed om de vraag opnieuw te stellen: Wie zijn het dan die behoren tot het volk van de Heere Jezus? Het zijn zondige mensen. Het zijn niet de Farizeeën en de Schriftgeleerden die in eigen ogen rechtvaardig voor God zijn. Zij menen in eigen kracht de geboden van de Heere te kunnen houden om zo rechtvaardig voor God te zijn en de hemel te kunnen verdienen. Zij hebben de Heere Jezus gehaat. Zij hebben de Heere Jezus verweten aan tafel te zitten met tollenaren en zondaren. Daarom heeft Christus het ook Zelf gezegd: “Die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn” (Lukas 5:31). Daarom ook klinkt het uit de mond van de Heiland: “…want Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering” (Lukas 5:32). En dat zijn nu precies degenen die door de engel des Heeren het volk van de Heere Jezus genoemd worden: die ziek zijn. Dat wil zeggen: die lijden aan de dodelijke kwaal van de zonde, die een zondig hart hebben. Het zijn niet rechtvaardigen, maar zondaren die tot bekering geroepen worden. Nu zijn alle mensen zondaren. Alle mensen lijden aan de dodelijke kwaal van de zonde. Toch worden niet alle mensen zalig. Zalig worden degenen die hun zonden hebben leren kennen en zijn gaan zien dat hun hart dodelijk ziek is. Zij zijn het die hun zonden voor de Heere gaan belijden, maar ook hun zonden gaan haten en verlaten. Zij moeten er echter ook keer op keer achterkomen dat zij hun zonden niet kunnen laten, als de Heere Jezus, als de Hemelse Heelmeester, niet hun zondige hart geneest. Zij weten ook dat hun zonden niet vergeven kunnen worden als de Heere geen vergeving schenkt. Zijn er mannen, vrouwen, jongens of meisjes in Vriezenveen of omgeving die een nieuw hart nodig hebben? Voor wie het Kerstfeest moet worden? Bidt maar om een nieuw hart. Bidt maar om geopende ogen. Bidt maar om bekering.

  Voor zondaren kwam de Heere Jezus. Voor zondaren wilde de Heere Jezus de Wet vervullen. Voor zondaren wilde Hij komen om te lijden en te sterven. Opdat het waar zou worden: “…want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden”. Daarom kwam Hij om de Wet te vervullen en om aan het kruis te sterven. Zo heeft Hij de zaligheid verworven. Want de zaligheid is in Hem en er is geen andere Naam onder de hemel gegeven waardoor wij moeten zalig worden. JEZUS, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Dat betekent niet alleen dat de Heiland de zaligheid heeft verworven, maar ook dat Hij zondaren, ook jongens en meisjes, werkelijk zalig maakt. Hij doet ze in de zaligheid delen. Hij wil ze de zaligheid schenken. Hij werkt in hun harten het geloof zodat zij in Hem gaan geloven, door de Heilige Geest. Hij komt wonen in het hart van een zondaar en een zondares. Niet letterlijk, maar door Zijn Woord en Geest. Dan wordt het Kerstfeest. Jongens en meisjes, is de Zaligmaker al geboren in jullie hart? Vraag Hem er maar om. Al wat u ontbreekt, schenk Ik, zo gij ‘t smeekt, mild en overvloedig. Amen.


  Ds. IJ.R. Bijl.

   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen