Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.


Kerkgebouw

Beth-El kerk Vriezenveen

 
Overdenking E-mail

Meditatie

DE OPGESTANE EN GEOPENBAARDE PAASVORST


Hij is hier niet; want Hij is opgestaan. Mattheüs 28 : 6

...ziet, Jezus is haar ontmoet. Mattheüs 28 : 9

De opgestane Paasvorst


Groot moet de schok zijn geweest toen de vrouwen op de vroege

paasmorgen naar het graf gingen om het lichaam van hun Meester te

verzorgen. Het graf was geopend en leeg. En de engel verkondigde het:

“Hij is hier niet; want Hij is opgestaan”. Het betekende de heerlijke

verkondiging van het heilsfeit van de opstanding uit de doden. De Heere

is waarlijk opgestaan en heeft als de Paasvorst de dood, de hel en de

satan overwonnen. Hij leeft en geeft door Zijn levendmakende Geest de

Zijnen het leven. De vrouwen mochten dat woord door genade geloven.

Het vervulde hen met grote vrees, maar tegelijk is er de blijdschap over

dit heilsfeit. Zij gingen heen om het de discipelen van de Heere te

boodschappen.

Op zichzelf is dat al een wonder, als het heilsfeit van Pasen wordt

geloofd. Als het heilsfeit van de opgestane Christus de harten met

blijdschap vervult en het wordt verkondigd dat Christus is opgestaan.

Immers, dit heilsfeit is de eeuwen door geloochend. Het is al begonnen

met de leugen die door de Joodse Raad verspreid is. De soldaten

moesten, om geld, vertellen dat zij in slaap waren gevallen en dat de

discipelen van de Heere ‘s nachts waren gekomen om het lichaam van

hun Meester te stelen. De duivel heeft de eeuwen door vele leugens

verspreid om dit heilsfeit, waarop de zaligheid van de Kerk mede rust, te

loochenen. In onze dagen zijn velen het erover eens dat het onmogelijk is

dat iemand uit de dood zal opstaan. Onderzoek heeft aangetoond dat

slechts 38% van de Nederlanders gelooft in een leven na dit leven. Een

klein deel hiervan gelooft daadwerkelijk in het bestaan van de hemel en

de hel. Wat zal het vreselijk zijn om eenmaal tot de ontdekking te komen

dat de Christus, Die velen voor dood hebben gehouden, de Levende

Paasvorst blijkt te zijn. Leeft u alsof Christus niet zou zijn opgestaan?

Leef jij ook als een goddeloze, die geen rekening houdt met de Levende

Koning? Het zal vreselijk zijn om te vallen in de handen van de Levende

God. Maar als het dan van ons wel mag gelden dat wij het belijden dat de

Heere waarlijk is opgestaan en dat Hij eeuwig leeft, dan is dat op zichzelf

al genade.

De geopenbaarde Paasvorst

Hoe heerlijk het door de engelen verkondigde Paasevangelie ook is; het

wordt pas werkelijk Pasen als de Heere Jezus Zichzelf persoonlijk

openbaart. We kunnen dat in vers 9 lezen over Maria Magdalena: “....ziet,

Jezus is haar ontmoet, zeggende: Weest gegroet!” Dan wordt het waarlijk

Pasen, als de opgestane Levensvorst Zich bekend maakt aan dode

zondaren. Dan schenkt Hij Zichzelf met al Zijn verworven schatten en

gaven. Dan schenkt Hij vergeving, de gerechtigheid, de zaligheid, het

eeuwige leven. Dan toont Hij Zijn doorboorde handen die de vrijspraak

prediken. Dan schenkt Hij in de harten van de Zijnen werkelijk troost, rust

en een vrede die alle verstand te boven gaat. En Hij wekt op tot een

nieuw leven; een opstandingsleven waarin gestreden wordt tegen de

zonden, waarin bovenal Zijn eer wordt gezocht.

Is de opgestane Levensvorst zo al aan u en jou verschenen? Waar de

Levensvorst Zich openbaart maakt Hij plaats voor Zichzelf en Zijn Borg-

en Middelaarswerk door Zijn levendmakende Geest. Door Zijn Heilige

Geest gaat de Heere zondaren leren waarom Hij zo bitter moest lijden en

sterven. De oorzaak daarvan is gelegen in de mens zelf. Wij hebben als

gevolg van onze zondeval onze Schepper niet lief met heel ons hart, met

heel onze ziel, met heel ons verstand en met al onze krachten. Wij

hebben onze buurman en buurvrouw niet lief zoals wij onszelf liefhebben.

Wij zijn van God afgevallen en bedoelen de Heere op geen enkele wijze.

Integendeel, wij kunnen alleen maar schuld met schuld vermeerderen.

Hebt u en jij zichzelf zo al leren kennen voor de Heere? Dan wordt het

waar: Ik heb gezondigd tegen Zijn heiligheid en gerechtigheid. Ik heb

tegen U, ja U alleen misdreven. Ik heb gedaan wat kwaad is in Uw ogen.

Ik ben dood door zonden en misdaden. Als u en jij zo nog nooit eerlijk

voor de Heere bent geworden, dan moet u en jij het de Heere maar

vragen of Hij u en jou zo eerlijk wil maken. Want dat is nu het wonder, dat

er voor ontdekte zondaren zoveel troost in het Woord te vinden is. De

Zoon van God heeft de hemel verlaten om voor zulke zondaren de wet te

vervullen, om voor zulke zondaren de schuld te voldoen aan het

vloekhout. Dan is er een leeg graf. Dan is er een gewillige Zaligmaker Die

Zich ontfermt op het gebed. Als u en jij het moet belijden midden in de

dood te liggen, smeek dan deze Paasvorst of Hij Zich zal openbaren met

al Zijn verworven schatten en gaven. En nu is dat het wonder: de Heere

ontfermt Zich op het gebed. Op Zijn tijd en wijze openbaart Hij Zich,

zeggende: Weest gegroet! En dan lezen wij van de vrouwen - en is dat

niet het leven van al Gods kinderen, van heel de Kerk? -: “En zij, tot Hem

komende, grepen Zijn voeten, en aanbaden Hem”. Zo moet de Koning,

Die eeuwig leeft en de Zijnen het leven geeft, eeuwig eer ontvangen. En

de gelovigen belijden het: Het is door U, door U alleen, om het eeuwig

welbehagen. Amen.


Ds. IJ.R. Bijl.


alt


 
Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen