Wie is Online

 • 2 gebruikers
 • 13 gasten
 • Inloggen  Welkom op website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Vriezenveen.

  Uitzending : Laden...


  Kerkgebouw

  Beth-El kerk Vriezenveen

   
  Overdenking E-mail

  De strik gebroken

  “Onze ziel is ontkomen, als een vogel uit den strik der vogelvangers;

  de strik is gebroken, en wij zijn ontkomen.”

  Psalm 124 : 7

  De eerste dagen van de meimaand hopen wij weer stil te staan bij alles wat tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 heeft plaatsgevonden in ons lage land aan de zee. Vijf jaar lang heeft ons land gezucht onder het juk van een vijandige en demonische macht. Het eigen vorstenhuis en de eigen regering waren verdreven in ballingschap; de verwoesting en het onrecht staan de ouderen onder ons nog op het netvlies gegrift. Moeders konden in veel gevallen hun gezin, hun kinderen niet het voedsel geven wat nodig was en naast het gevoel van onvrijheid en (soms letterlijk) gevangenschap was er het verdriet om geliefden die op wat voor wijze dan ook het leven hadden gelaten. Toch werd, waar men dat niet meer verwachtte, de demonische macht gebroken en verbroken. De geallieerden... nee, de HEERE Zelf schonk de vrijheid weer, door de hand van de geallieerden. De strik brak los, en wij zijn vrijgeraakt.

  Nu, van zo’n zelfde groot wonder zijn koning David en zijn volk getuigen geweest. De HEERE heeft in Zijn goedheid verlossing geschonken en een weg gebaand ter ontkoming. Waar doelt David op? Dat lezen wij niet precies. Maar dat de nood groot geweest moet zijn, is wel heel duidelijk. Mensen zijn tegen de koning en zijn volk in toorn opgestaan en wilden hen levend ombrengen. Koning en volk verkeerden in doodsgevaar; het water steeg hen tot aan de lippen en dreigde zelfs over hen heen te gaan. “Ten ware de HEERE, Die bij ons geweest is ... een stroom zou over onze ziel gegaan zijn”. Maar zover is het niet gekomen. De HEERE was met hen en heeft hen niet overgegeven. En David zong: “De strik brak los, en wij zijn vrij geraakt.”

  De vogelvanger en zijn net (met die strik is een klapnet bedoeld dat bij aanraking opspringt van de grond) komen veelvuldig in de Bijbel voor als beeld van alle listige, zowel geestelijke  als lichamelijke, vijanden en wel in het bijzonder van de vorst der duisternis, de satan, die rondgaat als een briesende leeuw, zoekend wie hij kan verscheuren en ... zo ook jaagt hij op u, jou en mij. En hij gaat daarbij op een zeer listige en geraffineerde wijze te werk. De mazen van zijn net zijn zo fijn, dat je de draden ervan niet eens kunt zien; en als je erin zit heb je vaak niet eens door dat je gevangen bent. Je lijkt zo vrij als een vogeltje te zijn maar inmiddels ... De strik ziet er zo onschuldig uit dat je er zomaar pardoes invliegt. Zo listig gaat de satan te werk dat Adam en zijn vrouw in het net zaten voordat zij er goed en wel erg in hadden. “Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs?” En in dat fijnmazige en onschuldig lijkende net zitten wij allemaal met onze ziel, niet één uitgezonderd, van nature verstrikt. En dat terwijl je misschien wel denkt zo vrij als een vogel te zijn, en dat terwijl u misschien wel zondag aan zondag in de kerk zit .... Want ja, die strik zit zo los dat je net voldoende ruimte hebt om je te bewegen en om u te laten denken dat u vrij bent. Maar ... als u eruit wilt dan wordt de strik nauwer en nauwer en houdt u vast in een wurgende greep. En denk niet dat u eruit komt op eigen kracht, want satan laat u echt niet meer los. En nu kunt u de vogelvanger wel de schuld geven, maar u bent toch echt zelf in zijn net gevlogen. Want ik, u en jij, wij allen wilden zo vrij zijn als een vogel, wij willen het zelf voor het zeggen hebben, leven zonder God en gebod en daarom zijn wij allen (al in Adam) uitgevlogen en hebben God de rug toegekeerd. Zoals een onverstandige jonge vogel die geen bescherming zoekt onder de vleugels van zijn moeder (Ps. 91:4) zo zijn ook wij uitgevlogen... pardoes in het net. En dan nog denken... dat je nu echt vrij bent. Vraag de HEERE of Hij door Zijn Woord en door Zijn Geest u/jou de schellen van de ogen doet vallen opdat wij de mazen van het net waarin wij zitten zullen zien en de wurgende kracht van de strik zullen voelen en vraag Hem om die strik te breken. Probeer het niet zelf, want door al je gewroet kom je steeds vaster te zitten. Ook David en zijn volk konden niet op eigen kracht bouwen. Immers een koning wordt niet behouden door een groot leger, een held wordt niet gered door grote kracht. Het is alles tekort, maar zo zegt David in vers 8: “Onze hulp is in de Naam des HEEREN, Die hemel en aarde gemaakt heeft”.

  Bent u gevangen? Zit jij hopeloos vast en denk je voor eeuwig om te moeten komen? De HEERE wil het leven en de vrijheid schenken aan hulpelozen, gebondenen, armen en ellendigen die op Hem vertrouwen, die het in alles van Hem leren verwachten. En om dat leven en die vrijheid te bereiden, te verwerven heeft Hij het liefste wat Hij had overgehad. De Zoon van Zijn eeuwige liefde, Jezus Christus, is gekomen en Hij is gebonden geworden, Hij is gekruisigd geworden en zo heeft Hij aan Gods heilig recht voldaan en zo heeft Hij de gerechtigheid verworven voor hulpelozen die op Hem leren betrouwen. Gelooft in de Zoon van God en bekeert u tot Hem Die de dood heeft overwonnen en de macht der zonde heeft gebroken; ja, Die de strik van satan heeft gebroken. En allen die Zijn naam aanroepen zullen zalig worden. Hebt u geen geloof en kunt u zich niet bekeren? Roep Hem aan en belijd Hem uw zonden en uw onmacht, uw ongeloof, uw onbekeerlijkheid en uw biddeloosheid. En zie wat Hij doet; Hij maakt plaats voor Zichzelf en schenkt u door Zijn Woord en Geest het geloof en doet een psalm in uw hart geboren worden en ...  Hij maakt u vrij...

  W’ontkwamen haast des vogelvangers net,

  den lozen strik, tot ons bederf gezet:

  de strik brak los en wij zijn vrij geraakt.

  De HEER’ is ons tot hulp op ons gebed,

  Die God, Die aard’ en hemel heeft gemaakt.

   

  Ds. IJ.R. Bijl
   
  Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen